Locations

Tokyo Head Office

169-0074
Shinjuku Front Tower 29F
2-21-1 Kita-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo

TEL: +81-3-5472-7451

Development
Center Office

163-0704
Odakyu Daiichi Seimei Building 4F,
2-7-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo

TEL: +81-3-4400-9948